Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων έχει 13 μέλη - όσες οι γεωγραφικές περιοχές του Προγράμματος - τα οποία είναι εκπρόσωποι των Ομάδων (επιλέγονται από τον εθελοντή Εκπαιδευτικό, π.χ. με κλήρωση) που πραγματοποίησαν τουλάχιστον 15 δραστηριότητες του Προγράμματος (οπωσδήποτε μία από κάθε θεματική ενότητα) στη διάρκεια του σχολικού έτους.

Σκοπός του Συμβουλίου είναι να εξετάσει τα αποτελέσματα του Προγράμματος του προηγούμενου σχολικού έτους και να προτείνει νέες ιδέες για τη βελτίωσή του με βάση την εμπειρία που απέκτησαν τα μέλη του.
Συμβούλιο Αντιπροσώπων

Σε περίπτωση που σε μία γεωγραφική περιοχή:

Πολλές Ομάδες εκτέλεσαν πάνω από 15 δραστηριότητες και 1 από κάθε θεματική ενότητα, η Ομάδα με τις περισσότερες συμμετέχει στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων.
Ομάδες εκτέλεσαν τον ίδιο αριθμό δραστηριοτήτων, πάνω από 15 και 1 από κάθε θεματική ενότητα, η συμμετοχή στο Συμβούλιο γίνεται με κλήρωση από τη HELMEPA.

Τα μέλη του Συμβουλίου προσκαλούνται από τη HELMEPA και συνοδευόμενα από έναν από τους γονείς/κηδεμόνες τους, τον/την Εκπαιδευτικό τους, και τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων του Νομού, έρχονται στην Αθήνα με δαπάνες του Προγράμματος τον Δεκέμβριο. 

Το Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και ενημερώνεται από στελέχη του Προγράμματος για τις δραστηριότητες που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες από τους Εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου παρουσιάζει τις εμπειρίες της Ομάδας του και ακολουθεί συζήτηση για να προκύψουν προτάσεις για τον εμπλουτισμό του Προγράμματος.

Το Συμβούλιο διατηρείται μέχρι την εκλογή του επόμενου, οπότε διαλύεται και τα μέλη του μπορούν, αν θέλουν, να πάρουν πάλι μέρος στο Πρόγραμμα σε καινούργια Ομάδα.
 
 
 
 
Αθήνα,