Το Συμβούλιο Αντιπροσώπων έχει 13 μέλη που είναι οι Αρχηγοί των Ομάδων που πραγματοποίησαν 15 ή και περισσότερες δραστηριότητες στη διάρκεια του Προγράμματος και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα.

Σκοπός του Συμβουλίου είναι να εξετάσει τα αποτελέσματα του Προγράμματος του προηγούμενου σχολικού έτους και να προτείνει νέες ιδέες για τη βελτίωσή του με βάση την εμπειρία που απέκτησαν τα μέλη του.
Συμβούλιο Αντιπροσώπων

Σε περίπτωση που σε μία γεωγραφική περιοχή:

Πολλές Ομάδες εκτέλεσαν πάνω από 15 δραστηριότητες και 1 από κάθε θεματική ενότητα , ο Αρχηγός της Ομάδας με τις περισσότερες συμμετέχει στο Συμβούλιο.
Όλες οι Ομάδες εκτέλεσαν τον ίδιο αριθμό δραστηριοτήτων, πάνω από 15 και 1 από κάθε θεματική ενότητα, η συμμετοχή στο Συμβούλιο θα γίνεται με κλήρωση από τη HELMEPA.

Τα μέλη του Συμβουλίου προσκαλούνται από τη HELMEPA και συνοδευόμενα από έναν από τους γονείς τους, τον/την Εκπαιδευτικό τους, και τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων του Νομού, έρχονται στην Αθήναμε δαπάνες του Προγράμματος τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. 

Το Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και ενημερώνεται από στελέχη του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" για τη χρονιά που πέρασε σύμφωνα με πληροφορίες από τις Ομάδες που έλαβαν μέρος. Κάθε μέλος του Συμβουλίου παρουσιάζει τις εμπειρίες της Ομάδας του και ακολουθεί συζήτηση για να προκύψουν νέες ιδέες για τη βελτίωση του Προγράμματος.

Οι αποφάσεις που τελικά θα πάρει το Συμβούλιο δημοσιεύονται με Δελτίο Τύπου του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA".

Το Συμβούλιο διατηρείται μέχρι την εκλογή του επόμενου, οπότε διαλύεται και τα μέλη του μπορούν, αν θέλουν, να πάρουν πάλι μέρος στο Πρόγραμμα σε καινούργια Ομάδα σύμφωνα με την ηλικία τους.
 
 
 
 
Αθήνα,