Παιδική HELMEPA
Για να σχηματιστεί μία Ομάδα του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" με εθελοντική συμμετοχή 10 μαθητών χρειάζεται τα παιδιά αυτά να έχουν τη διάθεση να πάρουν μέρος στις κοινές προσπάθειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή συμμετοχή της Ομάδας στο Πρόγραμμα είναι η εθελοντική συνδρομή ενός Εκπαιδευτικού που θα επιβλέπει και θα συμβουλεύει την Ομάδα στις δραστηριότητές της.


Στόχος κάθε Ομάδας είναι να πραγματοποιήσει 15 ή και περισσότερες από τις 30 δραστηριότητες του Προγράμματος και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα, ώστε να είναι υποψήφια για το Συμβούλιο Αντιπροσώπων.


Κάθε Ομάδα εκλέγει την/τον Αρχηγό της, που είναι ο σύνδεσμός της με το Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA".

Ο/Η Αρχηγός συμπληρώνει με τη βοήθεια του εθελοντή Εκπαιδευτικού την Αίτηση Συμμετοχής Ομάδας που βρίσκεται στην ειδική ενότητα αυτού του website και στο τέλος του Σχεδίου Δράσης.

 

Παιδική HELMEPA
Activity of Team
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής Ομάδας γίνονται δεκτές στο Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου. Εφόσον ο αριθμός των 7.000 παιδιών συμπληρωθεί πριν την 20η Δεκεμβρίου, δεν θα γίνονται δεκτές άλλες Αιτήσεις.

Ο/Η Αρχηγός, κάθε τρίμηνο, ενημερώνει το Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" με έκθεση για τις δραστηριότητες της Ομάδας.

Οι εκθέσεις δραστηριοτήτων πρέπει να είναι τακτοποιημένες σε μορφή τετραδίου ή ντοσιέ ή ακόμα να αποσταλούν με e-mail ή σε μορφή CD. Οι δραστηριότητες περιγράφονται συνοπτικά στην αρχή της έκθεσης και ακολουθούν με την ίδια σειρά δείγματα και σχετικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες, αντίτυπα εργασιών, ηχογραφήσεις κλπ).

 
Κάθε Σεπτέμβριο οι Ομάδες των προηγούμενων 12 μηνών αυτόματα διαλύονται. Τα μέλη τους αν θέλουν, δηλώνουν συμμετοχή σε καινούργια Ομάδα, σύμφωνα με την ηλικία τους, σε επόμενες σχολικές χρονιές.

Η κονκάρδα του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" δίνεται μόνο μία φορά σε κάθε Μέλος και γι' αυτό πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να μην χάνεται.

Στα παιδιά-μέλη των Ομάδων και στους εθελοντές-Εκπαιδευτικούς τους που εργάστηκαν στο Πρόγραμμα, η HELMEPA απονέμει Ειδικό Αναμνηστικό Δίπλωμα

 


 
 
 
Αθήνα,