Το Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA" εκτελείται με ένα Σχέδιο Δράσης που βάζει τους κανόνες για να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα προς όφελος των παιδιών, του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Το Σχέδιο Δράσης ανανεώνεται κάθε χρόνο με βάση την εμπειρία που αποκτάται, τις συνθήκες που επικρατούν και τις προτάσεις για αλλαγές που γίνονται από παιδιά, Εκπαιδευτικούς και γονείς.
Οι 13 γεωγραφικές Περιοχές
Τοποθέτηση Πινακίδας
Επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός παιδιών που παίρνουν μέρος   κάθε χρόνο στο Πρόγραμμα "Παιδική HELMEPA", είναι απαραίτητο να δηλώσουν συμμετοχή εκείνα τα παιδιά και οι εθελοντές Εκπαιδευτικοί που πραγματικά θέλουν να εργαστούν, εμπλουτίζοντας τις περιβαλλοντικές τους εμπειρίες μέσα από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το Πρόγραμμα.


Για να μπορεί η Παιδική HELMEPA να καλύπτει τις δαπάνες των Ομάδων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και να τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη είχε τεθεί ως ετήσιο όριο η συμμετοχή 700 Ομάδων με 7.000 παιδιά.


Κάθε παιδί ηλικίας 5-13 ετών, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, μπορεί να γίνει μέλος του Προγράμματος "Παιδική HELMEPA" συμμετέχοντας σε μια Ομάδα 10 παιδιών ίδιας ηλικίας και ίδιου σχολείου.

 

Παιδική HELMEPA

Οι Ομάδες των παιδιών διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες και ηλικίες:
 

Κατηγορία
Παιδιά-Μέλη
Α
6 - 7  ετών
Β
8 -  9  ετών
Γ
10 - 11 ετών
Δ
12 - 13 ετών

Ειδικές Κατηγορίες
Παιδιά-Μέλη
Ε
Μαθητές διαφόρων ηλικιών (μονοθέσια ή διθέσια σχολεία)
Ν
Παιδιά Νηπιαγωγείων *
Κ
Μαθητές Κέντρων Ειδικής Αγωγής *


(*) Στις κατηγορίες (Ν) και (Κ) τα παιδιά συμμετέχουν με ευθύνη των Νηπιαγωγών και Εκπαιδευτικών τους, οι οποίοι και αλληλογραφούν με τη HELMEPA.

 
 

 


 
 
 
Αθήνα,